Présentation de l'université
Wrocław, Pologne

Université de Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Biotechnologieétudes en anglais
Chimieétudes en anglais
Business and Administrationétudes en anglais
Criminal Justiceétudes en anglais
European Culturesétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Collectivité territorialeétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Administracja europejskaétudes en polonais
Administracja sektora publicznegoétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Astronomieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Biologia człowiekaétudes en polonais
Biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Biologia środowiskowaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Biotechnologia z elementami biotechnologii medycznejétudes en polonais
Biotechnologia z elementami biotechnologii przemysłowejétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka chemicznaétudes en polonais
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiétudes en polonais
Chemia ogólnaétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Droit fiscalétudes en polonais
Économie internationaleétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Ekonomia innowacjiétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Kultura filmowaétudes en polonais
Performatyka kulturyétudes en polonais
Rynek kulturyétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Géologieétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Amerykanistykaétudes en polonais
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąétudes en polonais
Dokumentalistyka konserwatorskaétudes en polonais
Regionalistykaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Analiza danychétudes en polonais
Matematyka aktuarialno-finansowaétudes en polonais
Matematyka nauczycielskaétudes en polonais
Matematyka stosowanaétudes en polonais
Matematyka teoretycznaétudes en polonais
Matematyka w ekonomiiétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Musicologieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja dorosłych i marketing społecznyétudes en polonais
Pedagogika opiekuńcza z terapiąétudes en polonais
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaétudes en polonais
Resocjalizacjaétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Edytorstwoétudes en polonais
Komunikologiaétudes en polonais
Lingwistyka kulturowaétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Retoryka stosowanaétudes en polonais
Teatrologiaétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Ekonofizykaétudes en polonais
Fizyka doświadczalnaétudes en polonais
Fizyka komputerowaétudes en polonais
Fizyka teoretycznaétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Global Studiesétudes en anglais
Études européennesétudes en polonais
Gospodarka i biznes międzynarodowyétudes en polonais
Służby zagraniczneétudes en polonais
Studia niemieckieétudes en polonais
Studia wschodnieétudes en polonais
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Comparative Politicsétudes en anglais
Europe in the Worldétudes en anglais
Global Securityétudes en anglais
Media and Politicsétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Media i dziennikarstwoétudes en polonais
Media w polityceétudes en polonais
Przywództwo polityczneétudes en polonais
Służby zagraniczneétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Étude de marchéétudes en polonais
Komunikacja społecznaétudes en polonais
Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznegoétudes en polonais
Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnegoétudes en polonais
Społeczności lokalneétudes en polonais
Tourismeétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Anglistykaétudes en polonais
Język angielski w komunikacji profesjonalnejétudes en polonais
Tłumaczenia ustneétudes en polonais
Tłumaczeniowaétudes en polonais
Tłumaczeniowa pisemneétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Biologia człowiekaétudes en polonais
Chemia i toksykologia sądowaétudes en polonais
Chemia medycznaétudes en polonais
Dyplomacja europejskaétudes en polonais
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieétudes en polonais
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejétudes en polonais
Turystyka historycznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo audiowizualneétudes en polonais
Dziennikarstwo muzyczneétudes en polonais
Dziennikarstwo prasowe i onlineétudes en polonais
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneétudes en polonais
Dziennikarstwo sportoweétudes en polonais
Fotografia dziennikarska, reklamowa i artystycznaétudes en polonais
Twórcze pisanie : film – teatr – telewizjaétudes en polonais
Etnologia i antropologia kulturowaétudes en polonais
Europeistykaétudes en polonais
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejétudes en polonais
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyétudes en polonais
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymétudes en polonais
Filologia chorwacka z językiem serbskimétudes en polonais
Filologia czeskaétudes en polonais
Filologia francuskaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Językoznawstwo germanistyczneétudes en polonais
Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląskaétudes en polonais
Literaturoznawstwo germanistyczneétudes en polonais
Filologia hiszpańskaétudes en polonais
Filologia indyjskaétudes en polonais
Hindiétudes en polonais
Sanskrytétudes en polonais
Filologia klasycznaétudes en polonais
Filologia ukraińskaétudes en polonais
Filologia ukraińska z językiem angielskimétudes en polonais
Ukrainistykaétudes en polonais
Genetyka i biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneétudes en polonais
Indywidualne studia międzyobszaroweétudes en polonais
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoétudes en polonais
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweétudes en polonais
Inżynieria geologicznaétudes en polonais
Italianistykaétudes en polonais
Judaistykaétudes en polonais
Komunikacja wizerunkowaétudes en polonais
Koreanistykaétudes en polonais
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoétudes en polonais
Militarioznawstwoétudes en polonais
Animacja odtwórstwa historycznegoétudes en polonais
Popularyzacja wiedzy o militariachétudes en polonais
Niderlandystykaétudes en polonais
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskimétudes en polonais
Publikowanie cyfrowe i siecioweétudes en polonais
Sinologiaétudes en polonais
Socjologia ekonomicznaétudes en polonais
Socjologia grup dyspozycyjnychétudes en polonais
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnychétudes en polonais
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnychétudes en polonais
Bezpieczeństwo w systemach logistycznychétudes en polonais
Studia śródziemnomorskieétudes en polonais
Arabskaétudes en polonais
Biblijnaétudes en polonais
Greckaétudes en polonais
Italskaétudes en polonais
Łacińskaétudes en polonais
Nowogreckaétudes en polonais
Nowołacińskaétudes en polonais
Zarządzanie migracjamiétudes en polonais
Zarządzanie projektami społecznymiétudes en polonais
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweétudes en polonais
Inżynieria geologicznaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Anglistykaétudes en anglais
Empirical and Theoretical Linguisticsétudes en anglais
Data Scienceétudes en anglais
Global communicationétudes en anglais
LL.M. International and European Lawétudes en anglais
Medical Biotechnologyétudes en anglais
Public Historyétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration in International Organisationsétudes en anglais
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoétudes en polonais
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaétudes en polonais
Administracja usług publicznychétudes en polonais
Doradztwo podatkowe i podatkiétudes en polonais
Gospodarka mieniem publicznymétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Archeologia Barbaricum i prowincji rzymskichétudes en polonais
Archeologia czasów historycznych i numizmatykaétudes en polonais
Archeologia nowego świataétudes en polonais
Archeologia pradziejówétudes en polonais
Astronomieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biologia człowiekaétudes en polonais
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaétudes en polonais
Biologia nauczycielskaétudes en polonais
Ekologia i różnorodność biologicznaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Biologie moléculaireétudes en polonais
Bioinformatykaétudes en polonais
Biotechnologia medycznaétudes en polonais
Biotechnologia peptydów i białekétudes en polonais
Mikrobiologia molekularnaétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Advanced Synthesis In Chemistryétudes en anglais
Analityka instrumentalnaétudes en polonais
Chemia – studia międzynarodoweétudes en polonais
Chemia fizycznaétudes en polonais
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiétudes en polonais
Chemia nieorganiczna i katalizaétudes en polonais
Chemia organicznaétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Master Managerial Economicsétudes en anglais
Économie internationaleétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Doradztwo podatkoweétudes en polonais
Ekonomia i społeczeństwoétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Krytyka artystycznaétudes en polonais
Kultura i mediaétudes en polonais
Studia miejskieétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Tourism and Hospitalityétudes en anglais
Analizy lokalne i regionalneétudes en polonais
Geoekologiaétudes en polonais
Geografia turystycznaétudes en polonais
Geoinformatyka i kartografiaétudes en polonais
Klimatologia i ochrona atmosferyétudes en polonais
Ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, glebyétudes en polonais
Géologieétudes en polonais
Applied Geoscienceétudes en anglais
Hydrogéologieétudes en polonais
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiétudes en polonais
Geologia poszukiwawczaétudes en polonais
Petrologia i mineralogia stosowanaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Inteligentne przetwarzanie danychétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Analiza danychétudes en polonais
Matematyka aktuarialno-finansowaétudes en polonais
Matematyka nauczycielskaétudes en polonais
Matematyka stosowanaétudes en polonais
Matematyka teoretycznaétudes en polonais
Matematyka w ekonomiiétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Musicologieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Animacja społeczno-kulturalnaétudes en polonais
Edukacja dorosłych i marketing społecznyétudes en polonais
Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńcza z terapiąétudes en polonais
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaétudes en polonais
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryétudes en polonais
Resocjalizacjaétudes en polonais
Terapia pedagogicznaétudes en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Edytorstwoétudes en polonais
Filmoznawstwoétudes en polonais
Folklor, literatura popularna, literatura dziecięcaétudes en polonais
Komunikologiaétudes en polonais
Krytyka literacka i artystycznaétudes en polonais
Lider i animator społecznyétudes en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcegoétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Physique théoriqueétudes en anglais
Fizyka doświadczalnaétudes en polonais
Fizyka komputerowaétudes en polonais
Fizyka teoretycznaétudes en polonais
Specjalizacja nauczycielskaétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Analityka środowiskowaétudes en polonais
Ocena oddziaływania na środowiskoétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Global Studiesétudes en anglais
Dyplomacja publiczna i mediaétudes en polonais
Gospodarka i biznes międzynarodowyétudes en polonais
Studia niemieckieétudes en polonais
Studia regionalne i rozwojoweétudes en polonais
Studia wschodnieétudes en polonais
Współczesne służby dyplomatyczneétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Administration publiqueétudes en anglais
Politique publiqueétudes en anglais
Central and East European Studiesétudes en anglais
Democracy and Development in Europe and Caucasusétudes en anglais
Political Communicationétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Media i dziennikarstwoétudes en polonais
Przywództwo polityczneétudes en polonais
Służby zagraniczneétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Intercultural Mediationétudes en anglais
Étude de marchéétudes en polonais
Aktywizacja społecznaétudes en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznychétudes en polonais
Komunikacja społeczna i badanie rynkuétudes en polonais
Socjologia przestrzeniétudes en polonais
Socjologia sztukiétudes en polonais
Stosowane badania społeczneétudes en polonais
Tourismeétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Anglistykaétudes en polonais
Antropologia literatury, teatru i filmuétudes en polonais
Chemia i toksykologia sądowaétudes en polonais
Chemia medycznaétudes en polonais
Dyplomacja europejskaétudes en polonais
Politique extérieureétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Dyplomacja lokalna i regionalnaétudes en polonais
Kultura polityczna i mediaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Journalism and social communicationétudes en anglais
Dziennikarstwo audiowizualneétudes en polonais
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneétudes en polonais
Dziennikarstwo specjalistyczneétudes en polonais
Fotografia i filmétudes en polonais
Media relationsétudes en polonais
Produkcja medialnaétudes en polonais
Etnologia i antropologia kulturowaétudes en polonais
Europeistykaétudes en polonais
EU Regional Policyétudes en anglais
Bezpieczeństwo wewnętrzne UEétudes en polonais
Europejski samorząd terytorialnyétudes en polonais
Governance w ueétudes en polonais
UE w stosunkach międzynarodowychétudes en polonais
Filologia chorwacka z językiem serbskimétudes en polonais
Filologia czeskaétudes en polonais
Filologia francuskaétudes en polonais
Filolog francuski w świecie cyfrowymétudes en polonais
Translatorskaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Język niemiecki w komunikacji specjalistycznejétudes en polonais
Języki i kultury Skandynawiiétudes en polonais
Językoznawcza z elementami komunikacji w biznesieétudes en polonais
Językoznawstwo germanistyczneétudes en polonais
Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląskaétudes en polonais
Literaturoznawstwo germanistyczneétudes en polonais
Translatorykaétudes en polonais
Filologia hiszpańskaétudes en polonais
Filolog hiszpański w świecie cyfrowymétudes en polonais
Translatorskaétudes en polonais
Filologia indyjskaétudes en polonais
Filologia klasycznaétudes en polonais
Neolatynistycznaétudes en polonais
Studia bizantyjskie i nowogreckieétudes en polonais
Filologia ukraińskaétudes en polonais
Filologia ukraińska z językiem angielskimétudes en polonais
Ukrainistykaétudes en polonais
Genetyka i biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Historia w przestrzeni publicznejétudes en polonais
Indywidualne studia międzyobszaroweétudes en polonais
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoétudes en polonais
Interdyscyplinarne studia europejskieétudes en polonais
Europeizacja i regionalizacjaétudes en polonais
Pamięć kulturowa i tożsamośćétudes en polonais
Judaistykaétudes en polonais
Komunikacja wizerunkowaétudes en polonais
Communication Managementétudes en anglais
Konsulting prawny i gospodarczyétudes en polonais
Niderlandystykaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Publikowanie cyfrowe i siecioweétudes en polonais
Digitalizacja i publikowanie zbiorówétudes en polonais
Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowychétudes en polonais
Menadżer informacji i infobrokeringétudes en polonais
Socjologia ekonomicznaétudes en polonais
Socjologia grup dyspozycyjnychétudes en polonais
Badania i ewaluacja polityk publicznychétudes en polonais
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnegoétudes en polonais
Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwaétudes en polonais
Socjotechniki wpływu społecznegoétudes en polonais
Zarządzanie strukturami logistycznymiétudes en polonais
Studia śródziemnomorskieétudes en polonais
Klasycznaétudes en polonais
Nowogreckaétudes en polonais
Włoskaétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaétudes en polonais
Zarządzanie projektami społecznymiétudes en polonais
Analityk społecznyétudes en polonais
Komunikator w projektach społecznychétudes en polonais
Lider projektów społecznychétudes en polonais
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia biznesu i organizacjiétudes en polonais
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieżyétudes en polonais
Psychologia kliniczna i zdrowiaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais

Doctoratplus »
PhD Programme in political science (Nauki o polityce) études en anglais
PhD Programme in sociology (Socjologia) études en anglais
Astronomie études en polonais
Biologie études en polonais
Biologie moléculaire études en polonais
Chimie études en polonais
Géographie études en polonais
Géologie études en polonais
Informatique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philologie études en polonais
Physique études en polonais
Psychologie études en polonais
Science politique études en polonais
Nauki Historyczne études en polonais
Nauki o filozofii i socjologii études en polonais
Nauki o Kulturze études en polonais
Nauki Prawne études en polonais

Autres programmesplus »
Administration publique études en polonais
Droit de l'environnement études en polonais
Fiscalité études en polonais
Santé et sécurité au travail études en polonais
Analityka i Diagnostyka Chemiczna études en polonais
Angielski język specjalistyczny études en polonais
Archeologia sądowa, międzywydziałowe studia podyplomowe études en polonais
Audyt wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym études en polonais
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne études en polonais
Biblioterapia études en polonais
Dyrektor finansowy – zarządzanie finansami études en polonais
Dziennikarstwo i Public Relations études en polonais
Dźwięk i audiosfera études en polonais
Egzekucja administracyjna études en polonais
Filozoficzno-etyczne, kwalifikacyjne studia podyplomowe études en polonais
Geografia dla Nauczycieli études en polonais
Informacja naukowa i biliotekoznawstwo - i/po dla bibliotekarzy, kwalifikacyjne studia podyplomowe études en polonais
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie études en polonais
Joga klasyczna études en polonais
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego études en polonais
Kryminalistyka études en polonais
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego études en polonais
Legislacja études en polonais
Logopedia ogólna i kliniczna, kwalifikacyjne studia podyplomowe logopedyczne études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego études en polonais
Neurologopedia kliniczna, kwalifikacyjne studia podyplomowe logopedyczne études en polonais
Ochrona Danych Osobowych études en polonais
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia études en polonais
Prawo Gospodarcze i Handlowe études en polonais
Prawo Gospodarki Nieruchomościami études en polonais
Prawo Inwestycyjne études en polonais
Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów études en polonais
Prawo Karne Wykonawcze études en polonais
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów études en polonais
Prawo medyczne i bioetyki études en polonais
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Prawo w biznesie études en polonais
Prawo zamówień publicznych études en polonais
Przekład (filologia angielska) études en polonais
Przygotowanie do zawodu nauczyciela, kwalifikacyjne studia podyplomowe études en polonais
Psychogerontologia études en polonais
Psychologia Zarządzania études en polonais
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami études en polonais
Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna études en polonais
Specjalista ds. Zarządzania rehabilitacją études en polonais
Zarządzania środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w biznesie études en polonais
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa études en polonais
Zarządzanie oświatą études en polonais
Zarządzanie projektami (project management) études en polonais
Zawód mediatora études en polonais

Unitésplus »
Faculté de biotechnologie
Faculté de Chimie
Faculté de Mathématiques et Informatique
Faculté des Langues et Lettres
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
site Web d'université: uni.wroc.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy