Olsztyn, Pologne

Université de Warmie et Mazurie d`Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Applied Biologyétudes en anglais
Biologia medycznaétudes en polonais
Biologia stosowanaétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka i diagnostyka chemicznaétudes en polonais
Chemia stosowanaétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Diététiqueétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Financial and Insurance Mathematicsétudes en anglais
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowaétudes en polonais
Nauczanie matematykiétudes en polonais
Obstétriqueétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczaétudes en polonais
Pedagogika szkolna z animacją kulturalnąétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Nauczanie języka polskiegoétudes en polonais
Wiedza o kulturzeétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Interakcje społeczne i kooperacjaétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywaétudes en anglais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Socjologia nowych mediówétudes en polonais
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnegoétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Analityka i zarządzanie publiczneétudes en polonais
Analiza i kreowanie trendówétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dokumentalistyka medialnaétudes en polonais
Nowe mediaétudes en polonais
Filologia angielska w zakresie nauczania językaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Gastronomia – sztuka kulinarnaétudes en polonais
Lingwistyka w biznesieétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Nauki o rodzinieétudes en polonais
Mediacja rodzinnaétudes en polonais
Wsparcie rodziny i wychowanie dzieckaétudes en polonais
Ratownictwo medyczneétudes en polonais
Wojskoznawstwoétudes en polonais
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Agricultureétudes en polonais
Production agricoleétudes en polonais
Agrobiznesétudes en polonais
Rolnictwo precyzyjneétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Constructionétudes en polonais
Halieutiqueétudes en polonais
Applied Ichthyologyétudes en anglais
Horticultureétudes en polonais
Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczneétudes en polonais
Industrie énergétiqueétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Information Systems Engineeringétudes en anglais
Informatyka ogólnaétudes en polonais
Inżynieria systemów informatycznychétudes en polonais
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Zarządzanie innowacjamiétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Kształtowanie środowiskaétudes en polonais
Sylvicultureétudes en polonais
Économie forestièreétudes en polonais
Zootechnieétudes en polonais
Chów i hodowla zwierząt amatorskichétudes en polonais
Hodowla i użytkowanie zwierzątétudes en polonais
Hodowla koni i jeździectwoétudes en polonais
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koniétudes en polonais
Architektura krajobrazuétudes en polonais
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościétudes en polonais
Bioinżynieria produkcji żywnościétudes en polonais
Agroalimentaireétudes en polonais
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywnościétudes en polonais
Geodezja i kartografiaétudes en polonais
Geodesy and Geoinformaticsétudes en anglais
Geodezja i geoinformatykaétudes en polonais
Geodezja i szacowanie nieruchomościétudes en polonais
Zdalne systemy pomiaroweétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Urbanismeétudes en polonais
Doradztwo na rynku nieruchomościétudes en polonais
Planowanie i inżynieria przestrzennaétudes en polonais
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymiétudes en polonais
Inżynieria informacjiétudes en polonais
Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnychétudes en polonais
Inżynieria przetwórstwa żywnościétudes en polonais
Inżynieria środowiskaétudes en polonais
Environmental Engineeringétudes en anglais
Inżynieria komunalnaétudes en polonais
Mechanika i budowa maszynétudes en polonais
Mechatronikaétudes en polonais
Technologia żywności i żywienia człowiekaétudes en polonais
Dairy Technologyétudes en anglais
Alimentationétudes en polonais
Sécurité alimentaireétudes en polonais
Technologia mięsaétudes en polonais
Technologia mleczarskaétudes en polonais
Technologia produktów roślinnychétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Médecineétudes en anglais
Médecine vétérinaireétudes en anglais
Droitétudes en polonais
Médecineétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia kliniczna i zdrowiaétudes en polonais
Psychologia wychowawcza i szkolnaétudes en polonais
Sciences vétérinairesétudes en polonais
Théologieétudes en polonais
Formacja kapłańskaétudes en polonais
Nauczanie religiiétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąétudes en polonais
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administracja skarbowaétudes en polonais
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnymétudes en polonais
Agricultureétudes en polonais
Production Managementétudes en anglais
Protection de la floreétudes en polonais
Zarządzanie produkcjąétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biologie moléculaireétudes en polonais
Eksperymenty przyrodniczeétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Biotechnologia farmaceutycznaétudes en polonais
Biotechnologia molekularnaétudes en polonais
Biotechnologia przemysłowaétudes en polonais
Constructionétudes en polonais
Budowle i konstrukcje inżynierskieétudes en polonais
Budownictwo energooszczędneétudes en polonais
Inżynieria drogowaétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Assurancesétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Biznes i rynki międzynarodoweétudes en polonais
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansoweétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Edukacja muzyczna szkolnaétudes en polonais
Muzyka estradowaétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Gestion du matérielétudes en anglais
Management of a Small and Medium Enterpriseétudes en anglais
Logistykaétudes en polonais
Marketing i zarządzanie produktamiétudes en polonais
Rachunkowość i zarządzanie finansamiétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwemétudes en polonais
Halieutiqueétudes en polonais
Aquaculture and Fisheriesétudes en anglais
Akwakultura i akwarystykaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesnąétudes en polonais
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Data Science in Practiceétudes en anglais
Bioinformatykaétudes en polonais
Data Science w praktyceétudes en polonais
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychétudes en polonais
Techniki multimedialneétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Matematyka stosowanaétudes en polonais
Nauczanie matematykiétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapiąétudes en polonais
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnegoétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Edytorstwo tekstówétudes en polonais
Nauczanie języka polskiegoétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Interakcje społeczne i kooperacjaétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Aquatic Ecosystem Protectionétudes en anglais
Gestion des déchetsétudes en polonais
Ochrona ekosystemów wodnychétudes en polonais
Ochrona i użytkowanie ekosystemówétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
International Political and Economic Relationsétudes en anglais
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywaétudes en anglais
Collectivité territorialeétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczeétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Zootechnieétudes en polonais
Biotechnologia w hodowli zwierzątétudes en polonais
Hodowla i użytkowanie zwierzątétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcychétudes en polonais
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywienioweétudes en polonais
Administracja i cyfryzacjaétudes en polonais
Analiza i kreowanie trendówétudes en polonais
Animacja pamięci społecznejétudes en polonais
Architektura krajobrazuétudes en polonais
Kształtowanie i ochrona krajobrazuétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo regionalne i lokalneétudes en polonais
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowychétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneétudes en polonais
Komunikacja wizerunkowaétudes en polonais
Filologia angielska w zakresie nauczania językaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Gastronomia – sztuka kulinarnaétudes en polonais
Geodezja i kartografiaétudes en polonais
Geodesy and Geoinformaticsétudes en anglais
Geodesy and Satellite Navigationétudes en anglais
Geodezja gospodarczaétudes en polonais
Geodezja i nawigacja satelitarnaétudes en polonais
Geodezja i technologie informatyczneétudes en polonais
Geodezja inżynieryjnaétudes en polonais
Gospodarka nieruchomościétudes en polonais
Kataster nieruchomościétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie przestrzeniąétudes en polonais
Interdyscyplinarne studia strategiczneétudes en polonais
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczejétudes en polonais
Inżynieria środowiskaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en anglais
Environmental Biotechnologyétudes en anglais
Process Engineering and Environmental Protectionétudes en anglais
Inżynieria ekologicznaétudes en polonais
Inżynieria sanitarna i wodnaétudes en polonais
Lingwistyka w biznesieétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Mechanika i budowa maszynétudes en polonais
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszynétudes en polonais
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszynétudes en polonais
Mechatronikaétudes en polonais
Nauki o rodzinieétudes en polonais
Mediacja rodzinnaétudes en polonais
Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwieétudes en polonais
Odnawialne źródła energiiétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Resocjalizacja z penitencjarystykąétudes en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnościąétudes en polonais
Pedagogika wczesnej edukacjiétudes en polonais
Technologia żywności i żywienia człowiekaétudes en polonais
Food Engineeringétudes en anglais
Alimentationétudes en polonais
Technologie alimentaireétudes en polonais
Inżynieria przetwórstwa żywnościétudes en polonais
Towaroznawstwoétudes en polonais
Zarządzanie procesami w produkcji i usługachétudes en polonais
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiétudes en polonais

Doctoratplus »
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Sciences médicales études en polonais
Sciences vétérinaires études en polonais
Ekonomia i finanse études en polonais
Inżynieria lądowa i transport études en polonais
Inżynieria mechaniczna études en polonais
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki o polityce i administracji études en polonais
Nauki prawne études en polonais
Nauki teologiczne études en polonais
Rolnictwo i ogrodnictwo études en polonais
Sztuki muzyczne études en polonais
Technologia żywności i żywienia études en polonais
Zootechnika i rybactwo études en polonais

Autres programmesplus »
Administration publique études en polonais
Agriculture biologique études en polonais
Comptabilité études en polonais
Droit du travail études en polonais
Éducation artistique et arts plastiques études en polonais
Mathématiques études en polonais
Santé et sécurité au travail études en polonais
Administracja i zarządzanie w administracji études en polonais
Audyt i kontrola wewnętrzna études en polonais
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii études en polonais
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe études en polonais
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa études en polonais
Coaching menedżerski études en polonais
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques études en polonais
Data science w praktyce études en polonais
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna études en polonais
Doskonalenie specjalistyczne z teologii études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Ekonomia - rachunkowość budżetowa études en polonais
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV études en polonais
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb études en polonais
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji études en polonais
Gospodarowanie odpadami études en polonais
Hortiterapia études en polonais
Ichtiologia i akwakultura études en polonais
Integrowana produkcja i ochrona roślin études en polonais
Kształcenie pedagogiczne études en polonais
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt études en polonais
Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia études en polonais
Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży études en polonais
Menedżer jakości études en polonais
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności études en polonais
Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska études en polonais
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego études en polonais
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego études en polonais
Odnawialne źródła energii études en polonais
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Prawo zamówień publicznych études en polonais
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe études en polonais
Produkcja rolnicza i ogrodnicza études en polonais
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu études en polonais
Rośliny i surowce zielarskie études en polonais
Socjoterapia études en polonais
Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej études en polonais
Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole études en polonais
Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty études en polonais
Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość études en polonais
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni études en polonais
Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej études en polonais
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska études en polonais
Wycena nieruchomości études en polonais
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie études en polonais
Zaawansowane technologie informatyczne études en polonais
Zamówienia publiczne i podatki pośrednie études en polonais
Zarządzanie biznesem études en polonais
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego études en polonais
Zarządzanie i marketing w oświacie études en polonais
Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji études en polonais
Zarządzanie logistyką études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais
Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce études en polonais
Żywienie człowieka i dietetyka études en polonais

Unitésplus »
Faculté de droit et d'administration
Faculté de Mathématiques et Informatique
Faculté de Médecine
Faculté des arts
Faculté des sciences humaines
Faculté des sciences techniques
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Teologii

Autres centres éducatifs
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Zamiejscowy w EłkuEłk

site Web d'université: www.uwm.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy