Lublin, Pologne

Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Biologieétudes en anglais
Medical Miologyétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Global Economyétudes en anglais
Regional Studies – Central-East Europeétudes en anglais
Regional Studies Asia and Pacificétudes en anglais
Business Analyticsétudes en anglais
Tourism and Managementétudes en anglais
Archéologieétudes en polonais
Archeologia Polski i powszechnaétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biochimieétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Bioanalitykaétudes en polonais
Biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Biologia medycznaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka chemicznaétudes en polonais
Chemia kryminalistycznaétudes en polonais
Chemia podstawowa i stosowanaétudes en polonais
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówétudes en polonais
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Photographieétudes en polonais
Intermediaétudes en polonais
Rzeźba i formy przestrzenneétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Antropologia i socjologia kulturyétudes en polonais
Judaistykaétudes en polonais
Krytyka i animacja sztukiétudes en polonais
Medialnaétudes en polonais
Teatrologia i filmoznawstwoétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Bankowość i rynki finansoweétudes en polonais
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwétudes en polonais
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiétudes en polonais
Specjalista bankowyétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Geografia stosowanaétudes en polonais
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaétudes en polonais
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
E-przedsiębiorczośćétudes en polonais
Menedżer produktuétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Biomatematykaétudes en polonais
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaétudes en polonais
Matematyka obliczeniowaétudes en polonais
Matematyka teoretycznaétudes en polonais
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)études en polonais
Specjalność informatycznaétudes en polonais
Statystyczna analiza danychétudes en polonais
Zastosowanie matematykiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)études en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Redaktorsko-medialnaétudes en polonais
Studium teatralneétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Doradztwo i komunikacja w biznesieétudes en polonais
Filozofia teoretycznaétudes en polonais
Kultury azjatyckieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaétudes en polonais
Biofizyka molekularna i medycznaétudes en polonais
Fizyka doświadczalnaétudes en polonais
Fizyka teoretyczna i astrofizykaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Intégration européenneétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniejétudes en polonais
Studia regionu Pacyfikuétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Doradztwo polityczne i medialneétudes en polonais
Société de l'informationétudes en polonais
E-przedsiębiorczośćétudes en polonais
Elektroniczna administracjaétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoétudes en polonais
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaétudes en polonais
Zarządzanie zasobami turystycznymiétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Edukacja międzykulturowaétudes en polonais
Wsparcie rodziny i senioraétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Anglistykaétudes en polonais
Animacja kulturyétudes en polonais
Multimedialnaétudes en polonais
Scenicznaétudes en polonais
Architektura informacjiétudes en polonais
Architektura systemów informacyjnychétudes en polonais
Publikowanie cyfrowe i siecioweétudes en polonais
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiétudes en polonais
Archiwistyka historycznaétudes en polonais
Informatyka biurowa i archiwalnaétudes en polonais
Zarządzanie dokumentacją współczesnąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Medialnaétudes en polonais
E-edytorstwo i techniki redakcyjneétudes en polonais
E-edytorstwo w nowych mediachétudes en polonais
Wydawnictwoétudes en polonais
Europeistykaétudes en polonais
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaétudes en polonais
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społecznaétudes en polonais
Germanistykaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Specjalistyczny język niemieckiétudes en polonais
Hispanistykaétudes en polonais
Języka hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowejétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Jazz i muzyka estradowaétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Kreatywność społecznaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logistyka międzynarodowaétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymétudes en polonais
Logopedia z audiologiąétudes en polonais
Matematyka w finansachétudes en polonais
Matematyka ubezpieczeniowaétudes en polonais
Metody statystyczne w finansachétudes en polonais
Nauczanie matematyki i informatykiétudes en polonais
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieétudes en polonais
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskieétudes en polonais
Prawno-administracyjnyétudes en polonais
Prawno-biznesowyétudes en polonais
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoétudes en polonais
Produkcja medialnaétudes en polonais
Multimédiaétudes en polonais
Organizacja produkcji medialnejétudes en polonais
Public Relations i zarządzanie informacjąétudes en polonais
Zarządzanie mediami społecznościowymétudes en polonais
Zarządzanie wizerunkiem,études en polonais
Romanistykaétudes en polonais
Język francuski w biznesieétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Tłumaczeniowaétudes en polonais
Rusycystykaétudes en polonais
Język rosyjski w biznesieétudes en polonais
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoétudes en polonais
Technologie cyfrowe w animacji kulturyétudes en polonais
Turystyka historycznaétudes en polonais
Ukrainistykaétudes en polonais
Język ukraiński w biznesieétudes en polonais
Języka ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejétudes en polonais
Zarządzanie w politykach publicznychétudes en polonais
Politique de la santéétudes en polonais
Politique économiqueétudes en polonais
Politique régionaleétudes en polonais
Migracje i polityka migracyjna UEétudes en polonais
Polityka kulturalna i edukacyjnaétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Physique techniqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Fizyka komputerowaétudes en polonais
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweétudes en polonais
Geoinformatykaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Urbanismeétudes en polonais
Zarządzanie przestrzeniąétudes en polonais
Inżynieria nowoczesnych materiałówétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika projektowaétudes en polonais
Grafika warsztatowaétudes en polonais
Sztuka mediów cyfrowychétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Malarstwo użytkoweétudes en polonais
Sztuka obrazuétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaétudes en polonais
Psychologia rodzinyétudes en polonais
Psychologia społecznaétudes en polonais
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Chimieétudes en anglais
Materials Chemistryétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Economic Diplomacyétudes en anglais
International Place Brandingétudes en anglais
International Relations in East – Central Europeétudes en anglais
Education and Therapyétudes en anglais
Occupational Therapyétudes en anglais
Rahabilitation of People with Disabilitiesétudes en anglais
Special Education Needs Supportétudes en anglais
Graphic Artsétudes en anglais
Intercultural Communication in Education and the Workplaceétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biochimieétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Bioanalitykaétudes en polonais
Biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Biotechnologia medycznaétudes en polonais
Biotechnologia ogólnaétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka chemicznaétudes en polonais
Chemia kryminalistycznaétudes en polonais
Chemia materiałowaétudes en polonais
Chemia podstawowa i stosowanaétudes en polonais
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówétudes en polonais
Technologie fotoniczne i światłowodoweétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Kadra kierownicza organów ochrony prawaétudes en polonais
Kuratorétudes en polonais
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwaétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Économie internationaleétudes en polonais
Gospodarka samorządowaétudes en polonais
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościétudes en polonais
Systemy ekonomiczneétudes en polonais
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Arteterapiaétudes en polonais
Rzeźba i formy przestrzenneétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Muzyka sakralnaétudes en polonais
Muzykoterapiaétudes en polonais
Prowadzenie zespołówétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Antropologia i etnologiaétudes en polonais
Media i kultura popularnaétudes en polonais
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćétudes en polonais
Zarządzanie w kulturzeétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Audyt i rachunkowość zarządczaétudes en polonais
Certyfikowany menedżer bankowyétudes en polonais
Doradca finansowyétudes en polonais
Inwestycje kapitałoweétudes en polonais
Menedżer finansowyétudes en polonais
Podatki i finanse publiczneétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Klimatologia i gospodarka wodnaétudes en polonais
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapétudes en polonais
Zarządzanie rozwojem gospodarczymétudes en polonais
Zarządzanie środowiskiemétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Menedżersko-prawnaétudes en polonais
Systemy informacyjne w administracji i biznesieétudes en polonais
Zarządzanie kapitałem społecznymétudes en polonais
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika projektowaétudes en polonais
Grafika warsztatowaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Dziedzictwo historyczne regionuétudes en polonais
Historia stosowanaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Deweloperska (programistyczna)études en polonais
Inżynieria danychétudes en polonais
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowaniaétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Biomatematykaétudes en polonais
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaétudes en polonais
Matematyka teoretycznaétudes en polonais
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)études en polonais
Specjalność informatycznaétudes en polonais
Statystyczna analiza danychétudes en polonais
Zastosowanie matematykiétudes en polonais
Zastosowanie matematyki w fizyceétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalizacja nauczycielska)études en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Medioznawczaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Teatrologiczno-filmoznawczaétudes en polonais
Wydawniczaétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physique techniqueétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Dyplomacja ekonomicznaétudes en polonais
Międzynarodowy marketing terytorialnyétudes en polonais
Pozaeuropejskie studia regionalneétudes en polonais
Projekty międzynarodoweétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Sécurité publiqueétudes en polonais
Société de l'informationétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiétudes en polonais
Turystyka dzieci i młodzieżyétudes en polonais
Turystyka zdrowotnaétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimiétudes en polonais
Animacja kulturyétudes en polonais
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiétudes en polonais
Archiwistyka historycznaétudes en polonais
Informatyka biurowaétudes en polonais
Zarządzanie dokumentacją współczesnąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejétudes en polonais
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Relations publiquesétudes en polonais
Digital Mediaétudes en polonais
Dziennikarstwo on-lineétudes en polonais
Redaktorskaétudes en polonais
Europeistykaétudes en polonais
Geoinformatykaétudes en polonais
Germanistykaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Specjalistyczny język niemieckiétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Économie régionaleétudes en polonais
Urbanistyka i polityka przestrzennaétudes en polonais
Hispanistykaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Tłumaczeniowaétudes en polonais
Informatologia stosowanaétudes en polonais
Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowejétudes en polonais
Cyfrowe zasoby informacjiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznejétudes en polonais
Inżynieria nowoczesnych materiałówétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Koordynator procesów logistycznychétudes en polonais
Logopedia z audiologiąétudes en polonais
Logopedia klinicznaétudes en polonais
Surdologopediaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii Montessoriétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się ( specjalność nauczycielska)études en polonais
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)études en polonais
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)études en polonais
Portugalistykaétudes en polonais
Prawno-administracyjnyétudes en polonais
Administracja skarbowa i gospodarczaétudes en polonais
Administracja w procesach globalizacjiétudes en polonais
Służba cywilnaétudes en polonais
Prawno-menedżerskiétudes en polonais
Biznesowaétudes en polonais
Menedżerskaétudes en polonais
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoétudes en polonais
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiejétudes en polonais
Droit internationalétudes en polonais
Prawo Unii Europejskiejétudes en polonais
Produkcja medialnaétudes en polonais
Produkcja w branży gierétudes en polonais
Produkcja wydarzenia multimedialnegoétudes en polonais
Realizacja filmowo-telewizyjnaétudes en polonais
Romanistykaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Tłumaczeniowaétudes en polonais
Rusycystykaétudes en polonais
Tłumaczeniowaétudes en polonais
Technologie cyfrowe w animacji kulturyétudes en polonais
Ukrainistykaétudes en polonais
Tłumaczeniowaétudes en polonais

Doctoratplus »
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Psychologie études en polonais
Sciences physiques études en polonais
Ekonomia i finanse études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki chemiczne études en polonais
Nauki o komunikacji społecznej i mediach études en polonais
Nauki o kulturze i religii études en polonais
Nauki o polityce i administracji études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais
Nauki o Ziemi i środowisku études en polonais
Nauki prawne études en polonais
Nauki socjologiczne études en polonais
Sztuki muzyczne études en polonais
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki études en polonais

Autres programmesplus »
Administration études en polonais
Administration publique études en polonais
Archivisme études en polonais
Comptabilité études en polonais
Mathématiques études en polonais
Peinture études en polonais
Philosophie et morale études en polonais
Physique études en polonais
Administrowanie sieciami komputerowymi études en polonais
Analiza danych études en polonais
Architektura książki - projektowanie i edycja études en polonais
Arteterapia z elementami psychologii twórczości études en polonais
Chemia praktyczna études en polonais
Coaching i mentoring études en polonais
Compliance w zarządzaniu organizacją études en polonais
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna études en polonais
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Edukacja muzealna études en polonais
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB études en polonais
Grafika komputerowa i dtp études en polonais
Grafika wydawnicza études en polonais
Historia i wiedza o społeczeństwie études en polonais
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C études en polonais
Innowacyjne zarządzanie produkcją études en polonais
Języki skandynawskie dla rynku pracy études en polonais
Kompetencje wychowawcze études en polonais
Logopedia études en polonais
Marketing internetowy i brokering informacji études en polonais
Mediacja szkolna i sądowa études en polonais
Monitoring i zarządzanie środowiskiem études en polonais
Muzealnictwo études en polonais
Muzykoterapia études en polonais
Nauczanie biologii études en polonais
Nauczanie chemii études en polonais
Nauczanie geografii études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Nowe technologie dla kultury i administracji études en polonais
Nowoczesne techniki badawcze études en polonais
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej études en polonais
Ochrona danych osobowych études en polonais
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury études en polonais
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne études en polonais
Pedagogika Marii Montessori études en polonais
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie études en polonais
Pedagogika specjalna études en polonais
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców études en polonais
Podyplomowe Studium Legislacji études en polonais
Prawne instrumenty ochrony środowiska études en polonais
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych études en polonais
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe études en polonais
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Profesjonalny Event Manager études en polonais
Programowanie i bazy danych études en polonais
Programowanie i informatyka w szkole études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa études en polonais
Psychologia sądowa études en polonais
Psychologia sportu dla psychologów études en polonais
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego études en polonais
Public relations and media marketing études en polonais
Radioekologia études en polonais
Surdologopedia études en polonais
Systemy informacji geograficznej w praktyce études en polonais
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) études en polonais
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) études en polonais
Tworzenie kolekcji cyfrowych études en polonais
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe études en polonais
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką études en polonais
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim études en ukrainien

Unitésplus »
Faculté de Chimie
Faculté de droit et d'administration
Faculté des sciences humaines
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Autres centres éducatifs
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
site Web d'université: www.umcs.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy