Lublin, Pologne

Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Biologieétudes en anglais
Biologie moléculaireétudes en anglais
Medical Biologyétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Global Economyétudes en anglais
Regional Studies – Asia and Pacificétudes en anglais
Regional Studies – Central-East Europeétudes en anglais
Business Analytics and Data Scienceétudes en anglais
Sustainability Managementétudes en anglais
Tourism Managementétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Archeologia historycznaétudes en polonais
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejachétudes en polonais
Archeologia Polski i powszechnaétudes en polonais
Archeologia pradziejowaétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biochimieétudes en polonais
Biologie moléculaireétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Bioanalitykaétudes en polonais
Biochemia z biologią molekularnąétudes en polonais
Bioinformatykaétudes en polonais
Biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Biologia medycznaétudes en polonais
Biologia środowiskowaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Biotechnologia medycznaétudes en polonais
Biotechnologia ogólnaétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka chemicznaétudes en polonais
Analiza żywnościétudes en polonais
Chemia kryminalistycznaétudes en polonais
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
E-gospodarkaétudes en polonais
Ekonomia menadżerskaétudes en polonais
Gospodarka publiczna i rozwój regionalnyétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Animacja kultury muzycznejétudes en polonais
Muzyka rozrywkowaétudes en polonais
Prowadzenie zespołówétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)études en polonais
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)études en polonais
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)études en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Kultura i sztuki wizualneétudes en polonais
Media i kultura popularnaétudes en polonais
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymiétudes en polonais
Zarządzanie w kulturzeétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Analityk finansowyétudes en polonais
Finansowe wsparcie biznesuétudes en polonais
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Rachunkowość i sprawozdawczośćétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Surveillance de l'environnementétudes en polonais
Geografia granicétudes en polonais
Geografia w administracji publicznejétudes en polonais
Geografia zasobówétudes en polonais
Geopomiary w teorii i praktyceétudes en polonais
Geoturystykaétudes en polonais
Globalne zmiany środowiskaétudes en polonais
Hydrometeorologiaétudes en polonais
Miasta przyszłościétudes en polonais
Naturalne zdarzenia ekstremalneétudes en polonais
Opracowanie cyfrowych map tematycznychétudes en polonais
Systemy informacji przestrzennejétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
E-biznesétudes en polonais
Menedżer produktuétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Historia stosowanaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Turystyka historycznaétudes en polonais
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneétudes en polonais
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)études en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Media i copywritingétudes en polonais
Redaktorsko-medialnaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Nanotechnologieétudes en polonais
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaétudes en polonais
Biofizyka molekularna i medycznaétudes en polonais
Fizyka teoretyczna i astrofizykaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Intégration européenneétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Dyplomacja ekonomicznaétudes en polonais
Międzynarodowy marketing terytorialnyétudes en polonais
Pozaeuropejskie studia regionalneétudes en polonais
Projekty międzynarodoweétudes en polonais
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniejétudes en polonais
Studia regionu Pacyfikuétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Analityka i doradztwo polityczneétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Strategie i rywalizacja politycznaétudes en polonais
Zarządzanie rozwojemétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Société de l'informationétudes en polonais
E-przedsiębiorczośćétudes en polonais
Elektroniczna administracjaétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
E-marketing usług turystycznychétudes en polonais
Marketing i zarządzanie w turystyceétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanachétudes en polonais
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiétudes en polonais
Reakcja ruchowa i zdrowotnaétudes en polonais
Rekreacja i turystyka aktywnaétudes en polonais
Zarządzanie zasobami turystycznymiétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Koordynator usług społecznychétudes en polonais
Wsparcie rodziny i senioraétudes en polonais
Administracja i zarządzanie publiczneétudes en polonais
Administracja lokalna i regionalna,études en polonais
Administracja rządowaétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Anglistykaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)études en polonais
Animacja kulturyétudes en polonais
Multimedialnaétudes en polonais
Scenicznaétudes en polonais
Architektura informacjiétudes en polonais
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiétudes en polonais
Archiwistyka historycznaétudes en polonais
Informatyka biurowa i archiwalnaétudes en polonais
Zarządzanie dokumentacją współczesnąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Relations publiquesétudes en polonais
Marketing medialnyétudes en polonais
Nowe mediaétudes en polonais
Specjalność medialnaétudes en polonais
Specjalność redaktorskaétudes en polonais
E-edytorstwo i techniki redakcyjneétudes en polonais
E-edytorstwo w nowych mediachétudes en polonais
Wydawnictwoétudes en polonais
Ekobiznesétudes en polonais
Europeistykaétudes en polonais
Mobilność społecznaétudes en polonais
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaétudes en polonais
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaétudes en polonais
Geoarcheologiaétudes en polonais
Geowizualizacja historyczna i archeologicznaétudes en polonais
Germanistykaétudes en polonais
Specjalistyczny język niemieckiétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Hispanistykaétudes en polonais
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Italianistykaétudes en polonais
Jazz i muzyka estradowaétudes en polonais
Produkcja muzycznaétudes en polonais
Wykonawstwo instrumentalneétudes en polonais
Wykonawstwo wokalneétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Kreatywność społecznaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logopedia z audiologiąétudes en polonais
Logopedia klinicznaétudes en polonais
Surdologopediaétudes en polonais
Marketing i lobbing politycznyétudes en polonais
Matematyka w finansachétudes en polonais
Matematyka ubezpieczeniowaétudes en polonais
Metody statystyczne w finansachétudes en polonais
Specjalność aktuarialnaétudes en polonais
Specjalność statystycznaétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Enterprises in the Global Marketétudes en anglais
Commerce extérieurétudes en polonais
Finances internationalesétudes en polonais
Gospodarka i rynki azjatyckieétudes en polonais
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiejétudes en polonais
Nauczanie matematyki i informatykiétudes en polonais
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieétudes en polonais
Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskieétudes en polonais
Prawno-administracyjnyétudes en polonais
Prawno-biznesowyétudes en polonais
Produkcja medialnaétudes en polonais
Multimédiaétudes en polonais
Organizacja produkcji medialnejétudes en polonais
Produkcja dźwiękuétudes en polonais
Produkcja w branży gierétudes en polonais
Produkcja wydarzenia multimedialnegoétudes en polonais
Realizacja filmowo-telewizyjnaétudes en polonais
Public Relations i zarządzanie informacjąétudes en polonais
Zarządzanie mediami społecznościowymiétudes en polonais
Zarządzanie wizerunkiemétudes en polonais
Romanistykaétudes en polonais
Język francuski biznesuétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Rusycystykaétudes en polonais
Język rosyjski w biznesieétudes en polonais
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceétudes en polonais
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Socjologia cyfrowaétudes en polonais
Strategiczne studia wschodnioeuropejskieétudes en polonais
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniejétudes en polonais
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)études en polonais
Europa Środkowa i Południowo-Wschodniaétudes en polonais
Europa Wschodniaétudes en polonais
Studia miejskieétudes en polonais
Menedżer miasta lub miasta przyszłościétudes en polonais
Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektamiétudes en polonais
Technologie cyfrowe w animacji kulturyétudes en polonais
Gry wideo w przemysłach kreatywnychétudes en polonais
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoétudes en polonais
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowychétudes en polonais
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideoétudes en polonais
Turystyka historycznaétudes en polonais
Ukrainistykaétudes en polonais
Język ukraiński w biznesieétudes en polonais
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyceétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Zarządzanie w politykach publicznychétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Technical Physicsétudes en anglais
Physique médicaleétudes en anglais
Computational Physicsétudes en anglais
Modern Materials and Measurement Techniquesétudes en anglais
Bezpieczeństwo radiacyjneétudes en polonais
Monitoring i ochrona radiologicznaétudes en polonais
Zastosowanie promieniowania jonizującegoétudes en polonais
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Geograficzne uwarunkowania obronnościétudes en polonais
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymétudes en polonais
Geoinformatykaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Économie régionaleétudes en polonais
Urbanismeétudes en polonais
Polityka przestrzenna i urbanistykaétudes en polonais
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąétudes en polonais
Inżynieria druku 3Détudes en polonais
Inżynieria nowoczesnych materiałówétudes en polonais
Inżynieria polimerówétudes en polonais
Inżynieria światłowodowaétudes en polonais
Materiałoznawstwo fotoniczneétudes en polonais
Technologie światłowodoweétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika projektowaétudes en polonais
Grafika warsztatowaétudes en polonais
Sztuka mediów cyfrowychétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaétudes en polonais
Psychologia społecznaétudes en polonais
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiétudes en polonais
Geoarcheologiaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Biologieétudes en anglais
Biologie moléculaireétudes en anglais
Medical Biologyétudes en anglais
Chimieétudes en anglais
Materials Chemistryétudes en anglais
Business Analytics and Data Scienceétudes en anglais
Graphic Artsétudes en anglais
Graphic Designétudes en anglais
Print Marketingétudes en anglais
Intercultural Communication in Education and the Workplaceétudes en anglais
International Political Communicationétudes en anglais
AI and New Media International Political Communicationétudes en anglais
Strategic Communicationétudes en anglais
IT Cyber Securityétudes en anglais
Public History in International Relationsétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Archeologia historycznaétudes en polonais
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejachétudes en polonais
Archeologia Polski i powszechnaétudes en polonais
Archeologia pradziejowaétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biochimieétudes en polonais
Biologie moléculaireétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Bioanalitykaétudes en polonais
Biochemia z biologią molekularnąétudes en polonais
Bioinformatykaétudes en polonais
Biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Biologia medycznaétudes en polonais
Biologia środowiskowaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Biotechnologia medycznaétudes en polonais
Biotechnologia ogólnaétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka chemicznaétudes en polonais
Analiza żywnościétudes en polonais
Chemia kryminalistycznaétudes en polonais
Chemia materiałowaétudes en polonais
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Kadra kierownicza organów ochrony prawaétudes en polonais
Kuratorétudes en polonais
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwaétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Business Sercices Sectorétudes en anglais
Ekonomia startupuétudes en polonais
Ekonomia stosowanaétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Animacja kultury muzycznejétudes en polonais
Muzyka rozrywkowaétudes en polonais
Prowadzenie zespołówétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)études en polonais
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)études en polonais
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)études en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Kultura i sztuki wizualneétudes en polonais
Media i kultura popularnaétudes en polonais
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymiétudes en polonais
Zarządzanie w kulturzeétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Controlling i rewizja finansowaétudes en polonais
Doradztwo podatkoweétudes en polonais
Finanse zrównoważoneétudes en polonais
FinTechétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Klimatologia i gospodarka wodnaétudes en polonais
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapétudes en polonais
Zarządzanie rozwojem gospodarczymétudes en polonais
Zarządzanie środowiskiemétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Specjalność menedżerskaétudes en polonais
Systemy informacyjne w administracji i biznesieétudes en polonais
Zarządzanie e-biznesemétudes en polonais
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi IIétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika projektowaétudes en polonais
Grafika warsztatowaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Historia stosowanaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Turystyka historycznaétudes en polonais
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneétudes en polonais
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)études en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Media i copywritingétudes en polonais
Redaktorsko-medialnaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Nanotechnologieétudes en polonais
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaétudes en polonais
Biofizyka molekularna i medycznaétudes en polonais
Fizyka teoretyczna i astrofizykaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Intégration européenneétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Dyplomacja ekonomicznaétudes en polonais
Międzynarodowy marketing terytorialnyétudes en polonais
Pozaeuropejskie studia regionalneétudes en polonais
Projekty międzynarodoweétudes en polonais
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniejétudes en polonais
Studia regionu Pacyfikuétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Analityka i doradztwo polityczneétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Strategie i rywalizacja politycznaétudes en polonais
Zarządzanie rozwojemétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Administrationétudes en polonais
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaétudes en polonais
Société de l'informationétudes en polonais
E-przedsiębiorczośćétudes en polonais
Elektroniczna administracjaétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
E-marketing usług turystycznychétudes en polonais
Marketing i zarządzanie w turystyceétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanachétudes en polonais
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiétudes en polonais
Reakcja ruchowa i zdrowotnaétudes en polonais
Rekreacja i turystyka aktywnaétudes en polonais
Zarządzanie zasobami turystycznymiétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnejétudes en polonais
Zarządzanie usługami społecznymiétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Anglistykaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)études en polonais
Animacja kulturyétudes en polonais
Multimedialnaétudes en polonais
Scenicznaétudes en polonais
Architektura informacjiétudes en polonais
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacjąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejétudes en polonais
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Relations publiquesétudes en polonais
Marketing medialnyétudes en polonais
Nowe mediaétudes en polonais
Specjalność medialnaétudes en polonais
Specjalność redaktorskaétudes en polonais
E-edytorstwo i techniki redakcyjneétudes en polonais
E-edytorstwo w nowych mediachétudes en polonais
Wydawnictwoétudes en polonais
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Geoinformatykaétudes en polonais
Germanistykaétudes en polonais
Specjalistyczny język niemieckiétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Économie régionaleétudes en polonais
Urbanismeétudes en polonais
Polityka przestrzenna i urbanistykaétudes en polonais
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąétudes en polonais
Hispanistykaétudes en polonais
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Inżynieria nowoczesnych materiałówétudes en polonais
Jazz i muzyka estradowaétudes en polonais
Produkcja muzycznaétudes en polonais
Wykonawstwo instrumentalneétudes en polonais
Wykonawstwo wokalneétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Kreatywność i projektowanie społeczneétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logopedia z audiologiąétudes en polonais
Logopedia klinicznaétudes en polonais
Surdologopediaétudes en polonais
Matematyka w finansachétudes en polonais
Matematyka ubezpieczeniowaétudes en polonais
Metody statystyczne w finansachétudes en polonais
Specjalność aktuarialnaétudes en polonais
Specjalność statystycznaétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Enterprises in the Global Marketétudes en anglais
Commerce extérieurétudes en polonais
Finances internationalesétudes en polonais
Gospodarka i rynki azjatyckieétudes en polonais
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiejétudes en polonais
Migracje i mobilnośćétudes en polonais
Nauczanie matematyki i informatykiétudes en polonais
Nowe mediaétudes en polonais
Komunikacja wizerunkowaétudes en polonais
Social mediaétudes en polonais
Portugalistykaétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaaaétudes en polonais
Prawno-administracyjnyétudes en polonais
Administracja skarbowa i gospodarczaétudes en polonais
Administracja w procesach globalizacjiétudes en polonais
Służba cywilnaétudes en polonais
Prawno-menedżerskiétudes en polonais
Specjalność biznesowaétudes en polonais
Specjalność menedżerskaétudes en polonais
Prawo międzynarodowe i prawo UEétudes en polonais
Droit internationalétudes en polonais
Prawo Unii Europejskiejétudes en polonais
Produkcja medialnaétudes en polonais
Multimédiaétudes en polonais
Organizacja produkcji medialnejétudes en polonais
Produkcja dźwiękuétudes en polonais
Produkcja w branży gierétudes en polonais
Produkcja wydarzenia multimedialnegoétudes en polonais
Realizacja filmowo-telewizyjnaétudes en polonais
Romanistykaétudes en polonais
Język francuski biznesuétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Rozwój zasobów ludzkichétudes en polonais
Coaching z elementami psychologiiétudes en polonais
Specjalista do spraw szkoleń i rozwojuétudes en polonais
Rusycystykaétudes en polonais
Język rosyjski w biznesieétudes en polonais
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceétudes en polonais
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Strategiczne studia wschodnioeuropejskieétudes en polonais
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniejétudes en polonais
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)études en polonais
Europa Środkowa i Południowo-Wschodniaétudes en polonais
Europa Wschodniaétudes en polonais
Technologie cyfrowe w animacji kulturyétudes en polonais
Gry wideo w przemysłach kreatywnychétudes en polonais
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoétudes en polonais
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowychétudes en polonais
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideoétudes en polonais
Ukrainistykaétudes en polonais
Język ukraiński w biznesieétudes en polonais
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyceétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Wschodniosłowiańskie studia translatoryczneétudes en polonais
Translatoryczna polsko-rosyjskaétudes en polonais
Translatoryczna polsko-ukraińskaétudes en polonais

Doctoratplus »
Archéologie études en polonais
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Psychologie études en polonais
Relations internationales études en polonais
Sciences physiques études en polonais
Ekonomia i finanse études en polonais
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki chemiczne études en polonais
Nauki o komunikacji społecznej i mediach études en polonais
Nauki o kulturze i religii études en polonais
Nauki o polityce i administracji publicznej études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais
Nauki o Ziemi i środowisku études en polonais
Nauki prawne études en polonais
Nauki socjologiczne études en polonais
Rolnictwo i ogrodnictwo études en polonais
Sztuki muzyczne études en polonais
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki études en polonais

Unitésplus »
Faculté de Chimie
Faculté de droit et d'administration
Faculté des Langues et Lettres
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Autres centres éducatifs
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
site Web d'université:
www.umcs.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy