Częstochowa, Pologne

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Chimieétudes en anglais
Économieétudes en anglais
Peintureétudes en anglais
Philosophieétudes en anglais
Physiqueétudes en anglais
Music in Public Spaceétudes en anglais
Political Sienceétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administracja ochrony i kontroli prawnejétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Agrobiotechnologiaétudes en polonais
Browarnictwo i napoje fermentowaneétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Drug Chemistryétudes en anglais
Chemia lekówétudes en polonais
Chemia w kryminalistyceétudes en polonais
Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrodyétudes en polonais
Comptabilité et fiscalitéétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Diététiqueétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Ekonomia sektora publicznegoétudes en polonais
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczejétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Éducation physiqueétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika artystyczna i projektowaétudes en polonais
Grafika użytkowaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Specjalność archiwistycznaétudes en polonais
Specjalność kulturoznawczaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Analiza danychétudes en polonais
Matematyczne metody informatykiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonais
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąétudes en polonais
Terapia pedagogicznaétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Multimédiaétudes en polonais
Malarstwo w architekturzeétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Tłumaczenia i języki specjalistyczneétudes en polonais
Tłumaczenia z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskimétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Film i realizacja obrazu filmowegoétudes en polonais
Specjalność edytorsko-redaktorskaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność teoretycznaétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Nanotechnologieétudes en anglais
Nanophysics and Nanomaterialsétudes en anglais
Nanotechnologieétudes en polonais
Akustyka i realizacja dźwiękuétudes en polonais
Akustyka i układy audioétudes en polonais
Nanofizyka i nanomateriałyétudes en polonais
Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)études en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Polityka integracji i bezpieczeństwaétudes en polonais
Specjalność europejskaétudes en polonais
Specjalność społeczno-politycznaétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Mediacje i komunikacja społecznaétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznegoétudes en polonais
Turystyka aktywna i specjalistycznaétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychétudes en polonais
Praca z klientem z niepełnosprawnościąétudes en polonais
Praca z rodzinąétudes en polonais
Analityka i kreatywność społecznaétudes en polonais
Coaching i procesy doradczeétudes en polonais
Diagnozy i konsulting społecznyétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Bezpieczeństwo państwaétudes en polonais
Polityka integracji i bezpieczeństwaétudes en polonais
Dziennikarstwo i kultura mediówétudes en polonais
Dziennikarstwo internetoweétudes en polonais
Media regionalneétudes en polonais
Specjalność edytorsko-redaktorskaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim/hiszpańskim (dla studentów filologii germańskiej, którzy rozpoczęli kształcenie od podstaw)études en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Tłumaczenia i języki specjalistyczneétudes en polonais
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoétudes en polonais
Fotografia użytkowa/autorska, komunikat wizualnyétudes en polonais
Iberoznawstwoétudes en polonais
Specjalność kulturoznawczaétudes en polonais
Specjalność turystycznaétudes en polonais
Język niemiecki w obrocie gospodarczym – kształcenie od podstawétudes en polonais
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim/francuskimétudes en polonais
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwaétudes en polonais
Biometria i informatyka śledczaétudes en polonais
Chemia w kryminalistyceétudes en polonais
Muzyka w przestrzeni publicznejétudes en polonais
Animacja artystycznaétudes en polonais
Muzyka estradowaétudes en polonais
Psychoprofilaktykaétudes en polonais
Coaching i mentoringétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Constructions civilesétudes en polonais
Biometria i informatyka śledczaétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Software Engineeringétudes en anglais
Grafika komputerowaétudes en polonais
Inżynieria oprogramowaniaétudes en polonais
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyétudes en polonaisformation duale
Virtual Prototypingétudes en anglaisformation duale
Nanotechnologieétudes en polonaisformation duale
Virtual prototypingétudes en polonaisformation duale
Inżynieria multimediówétudes en polonais
Akustyka i realizacja dźwiękuétudes en polonais
Grafika komputerowaaétudes en polonais
Produkcja i marketing żywnościétudes en polonais
Traitement des alimentsétudes en polonais
Agrobiznesétudes en polonais
Logistyka w łańcuchu żywnościowymétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Médecineétudes en polonais
Physiothérapieétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia kliniczna i zdrowiaétudes en polonais
Psychologia rodziny i wychowaniaétudes en polonais
Farmacja - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowiaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Chimieétudes en anglais
Informatiqueétudes en anglais
Peintureétudes en anglais
Physiqueétudes en anglais
English for Business and Intercultural Communicationétudes en anglais
Political Sienceétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administracja ochrony i kontroli prawnejétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Biotechnologia przemysłowaétudes en polonais
Biotechnologia żywnościétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Drug Chemistryétudes en anglais
Chemia lekówétudes en polonais
Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrodyétudes en polonais
Constructions civilesétudes en polonais
Bezpieczeństwo techniczneétudes en polonais
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Éducation physiqueétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika artystyczna i projektowaétudes en polonais
Grafika użytkowaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Specjalność archiwistycznaétudes en polonais
Specjalność kulturoznawczaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Tworzenie gier komputerowychétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąétudes en polonais
Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacjiétudes en polonais
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Multimédiaétudes en polonais
Malarstwo w architekturzeétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneétudes en polonais
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaétudes en polonais
Specjalność nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)études en polonais
Tłumaczenia i języki specjalistyczneétudes en polonais
Tłumaczenia z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskimétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Specjalność dziennikarskaétudes en polonais
Specjalność edytorsko-redaktorskaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność teoretycznaétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychétudes en polonais
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoétudes en polonais
Polityka i wielokulturowośćétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Gospodarka turystycznaétudes en polonais
Mediacje i komunikacja społecznaétudes en polonais
Zarządzanie eventamiétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo militarneétudes en polonais
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychétudes en polonais
Obrona i ochrona interesów państwaétudes en polonais
Dziennikarstwo i kultura mediówétudes en polonais
Dziennikarstwo radiowe i prasoweétudes en polonais
Rzecznik prasowy i specjalista PRétudes en polonais
Specjalność edytorsko-redaktorskaétudes en polonais
Ekonomia - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Naukiétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Tłumaczenia i języki specjalistyczneétudes en polonais
Iberoznawstwoétudes en polonais
Specjalność kulturoznawczaétudes en polonais
Specjalność turystycznaétudes en polonais
Inżynieria medyczna - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Naukiétudes en polonais
Biomechanikaétudes en polonais
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznejétudes en polonais
Inżynieria multimediówétudes en polonais
Muzyka w przestrzeni publicznejétudes en polonais
Animacja artystycznaétudes en polonais
Muzyka estradowaétudes en polonais
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaétudes en polonais
Praca z klientem instytucji edukacyjnychétudes en polonais
Żywienie człowieka i dietetykaétudes en polonais

Doctoratplus »
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Sciences physiques études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki chemiczne études en polonais
Sztuki muzyczne études en polonais
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki études en polonais

Double diplômeplus »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Unitésplus »
Faculté des arts
Faculté des Sciences de la Santé
Faculté des sciences humaines
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii

site Web d'université:
www.ujd.edu.pl/

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy