Vojvodina, Serbie

Univerzitet Edukons

type de l'université: universités
statut d'université: privées

Contact:

Vojvode Putnika 87,
21208 Sremska Kamenica,
Srbija
telefon: 021 4893 610 info linija; 0214893 604

Doctoratplus »
LIKOVNE UMETNOSTI études en croate
NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE études en croate
Turizam études en croate

Unitésplus »
Akademija klasičnog slikarstva
Fakultet ekološke poljoprivrede
Fakultet poslovne ekonomije
Fakultet za digitalnu produkciju
Fakultet za evropske pravno-političke studije
Fakultet za primenjenu bezbednost
Fakultet za sport i turizam - TIMS
Fakultet za uslužni biznis
Fakultet zaštite životne sredine
Misija našeg Univerziteta je da obezbedi funkcionalnu sintezu inovativnog i tradicionalnog obrazovanja, omogućavajući svojim studentima sticanje funkcionalnih znanja i diploma za novo vreme koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima. U tom pravcu EDUCONS priprema buduće lidere koji će voditi svoje firme i organizacije i uspešno upravljati promenama.
Svoju viziju budućnosti Univerzitet zasniva na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, koje karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva. Bez sumnje je da je tom novom vremenu potrebno novo duboko znanje, koje pre svega znači iskorak ka novom pogledu na svet i drugačijem pristupu ekonomiji, zaštiti životne sredine, disemenaciji informacija i sticanju znanja.
Nadamo se da ćete nam ukazati poverenje u vremenu koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa proučavanju privrednih idruštvenih procesa. Razvijaćemo kod studenata kreativnost i samostalnost u radu, sposobnost za inovativno mišljenje, nov pristup problemima, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih tehnologija i istraživački duh.
Znanje je moć. Obrazovanjem dobijate mogućnost da birate posao, a neznanjem posao bira Vas!
site Web d'université:
www.educons.edu.rs/

Carte

Privacy Policy